Klauzula informacyjna dla  kandydatów Hosten Sp. z o.o.

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hosten spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pilchowicka 10, 02-175 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000817626 zwana dalej Administratorem.

 1. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe, pod które mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: iod@hosten.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych w pkt. powyżej. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, itp.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 4, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do bieżącego procesu rekrutacji, będą one przechowywane do czasu zakończenia prowadzonej rekrutacji. Jeśli Państwo wyrażą zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji, mogą być one przechowywane maksymalnie przez okres 12 miesięcy.
 5. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
  • prawo dostępu do swoich danych
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji