Hosten Polska zaprasza do przedstawienia ofert handlowych na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy HOSTEN POLSKA SP. Z O.O.

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-14-114/11

Szczegółowa specyfikacja konkursu dostępna jest w załączonym pliku w formacie PDF.

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.08.2011 r. o godz. 10.00

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.